CONDICIONES GENERALES SOCIOS DEL CLUB

SUBSCRIPCIÓ COM A SOCI AL CLUB
I.1 Requisits
Per ser Soci/a d'El Club de Club del Cep només ha d'emplenar la sol·licitud d'adhesió acceptant la Política de Privadesa del Club, les Condicions Generals de Contractació, les Condicions Generals d'Adhesió a El Club i realitzar la primera comanda. Aquesta sol·licitud es pot fer online, telefònicament.
I.2 Edat
El Soci/a declara que té ledat mínima legal per al consum dalcohol.
 
Com funcionen les seleccions mensuals?
II.1 Lots

La caixa estàndard dels vins seleccionats és de 6 ampolles, amb preus totals per selecció compresos entre els 60 i els 120€ (IVA incl.), exceptuant alguna remesa especial.
 
II.2 Comunicacions i terminis
1. Mensualment, durant la primera quinzena del mes cada Soci/a rebrà gratuïtament informació per correu electrònic, on es detallen les característiques dels vins seleccionats i preu. En tot cas, aquesta informació estarà disponible a Internet a la secció d'El Club a clubdelcep.com.
El soci/a tindrà deu dies per decidir si no vol rebre la selecció. La data apareixerà a la comunicació enviada per correu electrònic. N'hi haurà prou que així ho comuniqui (per telèfon o correu electrònic a: clubdelcep @ clubdelcep.com) abans de la data límit esmentada.
Si un cop passat aquest termini no s'ha rebut cap comunicació per part del Soci/a, El Club entendrà que vol rebre la selecció del mes. Igualment si el Soci/a vol rebre més quantitat de la selecció del mes o canviar-la i/o repetir seleccions de mesos anteriors, n'hi haurà prou que així ens ho comuniqui (per telèfon o correu electrònic a: clubdelcep @ clubdelcep.com).
 
II.3 Enviament i càrrec en compte
Al llarg de l'última setmana del mes, rebrà al seu domicili el vi i se li girarà rebut segons les instruccions de domiciliació de pagament.

II.4 Comandes Mínims
Per ser Soci/a del Club cal fer un mínim de quatre seleccions anuals.

II.5 Cobertura Geogràfica
La cobertura geogràfica del servei del Club és peninsular i Illes Balears.
 
III. PREUS
El Club seleccionarà com a “Selecció Mensual” vins el preu dels quals estigui entre els 60 i els 120€. Tots els preus s'entenen amb IVA inclòs.
 
DESPESES D'ENVIAMENT
el cost del servei de lliurament és gratuït a la Península i les Illes Balears.
 
PAGAMENT
V.1 Domiciliació

Qui sol·liciti la seva adhesió a El Club domiciliarà els pagaments de les seleccions que hagi escollit en un compte corrent bancari o en una targeta de crèdit o dèbit.
 
V.2 Factura
El Soci/a que vulgui rebre factura de cadascun dels enviaments, haurà d'especificar-ho en sol·licitar la seva adhesió detallant-ne el NIF. En el cas no ho hagués especificat i volgués rebre factura, n'hi haurà prou que així ho sol·liciti al Servici d'Atenció al Soci del Club (clubdelcep @ clubdelcep.com).
 
INCIDÈNCIES I DEVOLUCIONS
En el cas d'incidències en el lliurament o el Soci/a volgués fer una devolució, el termini de notificació és de set dies a comptar de la recepció del producte. Per fer-ho, cal que us poseu en contacte amb el Servei d'Atenció al Soci del Club (clubdelcep @ clubdelcep.com).

En el cas de desperfectes a l'embalatge, el Soci/a podrà no acceptar l'enviament, comunicant al conductor que és rebutjat, o acceptar-ho, indicant el defecte a l'albarà de lliurament i contactant amb Club del Cep sempre dins de les 24 hores següents.

En el cas de devolucions de productes defectuosos Club del Cep se'n farà càrrec i de les despeses d'enviament. Les despeses d'enviament seran a càrrec del Soci/a quan no corresponguin a productes defectuosos.
 
VII. PRESTADOR DEL SERVEI
La societat prestatària del servei és “Vins Fins, SL”, amb domicili actual al Carrer D'en Draper, 24 08350 Arenys de Mar Barcelona.
 
VIII. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal referents als Socis del Club que realitzin alguna comanda, seran recollides en un fitxer de dades de caràcter personal propietat de “Vins Fins, SL”, que garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la LO 15/1999, el Titular queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades al fitxer automatitzat, i al tractament automatitzat d'aquestes, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, al objecte d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular, així com complir les obligacions legals i contractuals assumides davant d'aquests clients. Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Club del Cep. L'acceptació del Titular perquè puguin ser tractades les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre. La política de privadesa de Club del Cep us assegura, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, davant del Responsable del Fitxer, a la següent adreça: Vins Fins SL, D'en Draper, 24 08350 Arenys de Mar Barcelona.
 
ATENCIÓ AL SOCI

Hi ha un Servei d'Atenció als Socis al qual es podran adreçar amb qualsevol consulta o incidència:
• per telèfon 937 957 199
• per correu electrònic a clubdelcep @ clubdelcep.com
 
RESERVA D'ADMISSIÓ
Club del Cep es reserva el dret d'admissió a El Club i de prestació del servei.
 
NOTIFICACIÓ CANVIS
Club del Cep es reserva el dret de fer canvis en les condicions generals de venda i funcionament del Club. Qualsevol canvi haurà de ser comunicat i exposat als socis amb 30 dies d‟antelació.
 
XII. LEGISLACIÓ I FOR APLICABLE
Aquest contracte es regirà per la legislació del Regne d´Espanya.